EUCI

European Crypto Initiative, European Crypto Advocacy Organisation