Tìm hiểu Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

R&D là gì?

Nghiên cứu và phát triển (R&D) bao gồm các hoạt động mà các công ty thực hiện để đổi mới và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới. Nó thường là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển. Mục tiêu thường là đưa các sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường và bổ sung vào lợi nhuận của công ty .

  • R & D đại diện cho các hoạt động mà công ty thực hiện để đổi mới và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc để cải thiện các dịch vụ hiện có của họ.

  • R & D cho phép một công ty luôn dẫn đầu đối thủ cạnh tranh.

  • Các công ty trong các lĩnh vực và ngành khác nhau tiến hành R & D — dược phẩm, chất bán dẫn và các công ty công nghệ thường chi tiêu nhiều nhất.

Tìm hiểu sâu về R&D

Thuật ngữ R&D được liên kết rộng rãi với sự đổi mới cả trong thế giới doanh nghiệp và chính phủ hoặc khu vực công và tư nhân. R & D cho phép một công ty luôn dẫn đầu đối thủ cạnh tranh. Nếu không có chương trình R&D, một công ty có thể không tự tồn tại và có thể phải dựa vào những cách khác để đổi mới như tham gia vào các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) hoặc quan hệ đối tác. Thông qua R & D, các công ty có thể thiết kế các sản phẩm mới và cải tiến các dịch vụ hiện có của họ.

R&D tách biệt với hầu hết các hoạt động vận hành do một tập đoàn thực hiện. Nghiên cứu và / hoặc phát triển thường không được thực hiện với kỳ vọng thu được lợi nhuận ngay lập tức. Thay vào đó, nó được kỳ vọng sẽ đóng góp vào lợi nhuận dài hạn của một công ty. R & D có thể dẫn đến bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu khi các khám phá được thực hiện và các sản phẩm được tạo ra.

Các công ty thành lập và sử dụng toàn bộ bộ phận R&D cam kết sẽ bỏ ra một khoản vốn đáng kể cho nỗ lực này. Họ phải ước tính lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro đối với chi phí R&D của họ — điều này chắc chắn liên quan đến rủi ro về vốn — vì không có khoản hoàn vốn ngay lập tức và lợi tức đầu tư (ROI) là không chắc chắn. Khi đầu tư nhiều tiền hơn vào R&D, mức độ rủi ro vốn sẽ tăng lên. Các công ty khác có thể chọn thuê ngoài R&D của họ vì nhiều lý do bao gồm cả quy mô và chi phí.

Các công ty trên tất cả các lĩnh vực và ngành đều trải qua các hoạt động R&D. Các tập đoàn trải qua sự tăng trưởng thông qua những cải tiến này và sự phát triển của hàng hóa và dịch vụ mới. Các công ty dược phẩm, chất bán dẫn và phần mềm / công nghệ có xu hướng chi tiêu nhiều nhất cho R&D. Ở Châu Âu, R&D được gọi là nghiên cứu và phát triển kỹ thuật hoặc công nghệ (RTD).