Cover Image for Volunteering Wales webinar for organisations | Gweminarau Gwirfoddoli Cymru ar gyfer mudiadau
Cover Image for Volunteering Wales webinar for organisations | Gweminarau Gwirfoddoli Cymru ar gyfer mudiadau
Private Event

Volunteering Wales webinar for organisations | Gweminarau Gwirfoddoli Cymru ar gyfer mudiadau

Virtual
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

Cyflwynir trwy gyfrwng y Saesneg 

Nodau 

Mae'r sesiynau hyn ar gyfer mudiadau sy'n ceisio cael y gorau o'u recriwtio gwirfoddolwyr gan ddefnyddio Gwirfoddoli Cymru. Byddant yn esbonio sut i ddefnyddio'r platfform ac yn rhoi awgrymiadau ar arferion recriwtio gwirfoddolwyr gwell ar y ffordd. 

Cynnwys 

Mae Gwirfoddoli Cymru, sydd wedi'i ail-lansio, yn cysylltu gwirfoddolwyr â fudiadau sy'n chwilio am wirfoddolwyr. Mae'r wefan newydd yn haws i'w defnyddio ar gyfer gwirfoddolwyr a mudiadau ac mae'n ffordd hynod hygyrch o dyfu garfan o wirfoddolwyr a helpu i gysylltu'r cyhoedd â'r sector gwirfoddol. 

Canlyniadau dysgu 

Drwy gwblhau'r rhaglen, byddwch yn: 

 • Dysgu sut i ddefnyddio'r wefan 

 • Dysgu sut i bostio hysbysebion gwirfoddolwyr 

 • Deall yn well sut i ddenu gwirfoddolwyr 

 • Gwybod sut i recordio oriau gwirfoddoli 

I bwy mae’r sesiwn 

Mae'r weminar hon yn addas i unrhyw un o unrhyw mudiad sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr ac sydd wedi cofrestru neu sydd â diddordeb mewn Gwirfoddoli Cymru, a byddem yn eich croesawu i gofrestru ar y weminar. 

Gofynion y cwrs 

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi; 

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant 

 • Profwch eich mynediad i Teams 

 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn 

 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio 

 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) 

 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni) 

 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo

-----------------------------------

Delivered through the medium of English 

Aims 

These sessions are for organisations aiming to get the best out of their volunteer recruitment using Volunteering Wales. They will explain how to use the platform and give tips on better volunteer recruitment practices along the way. 

Content 

The relaunched Volunteering Wales links volunteers with organisations looking for volunteers. The new website is easier to use for both volunteers and organisations and is an extremely accessible way to grow a volunteer base and help connect the public to the voluntary sector. 

During the course, you will: 

 • Find out how to register on the platform and create your organisation profile 

 • Discover how to create effective volunteer adverts   

 • Get guidance on how to manage volunteers 

 • Be signposted to all available areas of support 

Learning outcomes 

By completing the programme, you will: 

 • Learn how to use the site 

 • Learn how to post volunteer adverts 

 • Better understand how to attract volunteers 

 • Know how to record volunteer hours 

Who this course is for 

This webinar is suitable for anyone from any organisation who works with volunteers and has registered or is interested in Volunteering Wales, and we would welcome you to sign up. 

Course requirements 

To ensure you have the best experience on our courses we ask the following of you; 

 • Commit to attend the full duration of the training 

 • Test your access to Teams 

 • Training will commence promptly, please arrive 10 minutes prior to the start time, as late arrivals may not admitted 

 • Our courses are interactive and engaging and we request where possible, that all learners have camera’s on and participate via microphone and chat facilities 

 • Let us know upon booking if you have any specific requirements ie BSL interpreters 

 • Joining instructions and resources will be blind copied from bookings@wcva.cymru, please check your Junk Email folder if you have not received them a week prior (any problems let us know) 

 • If you are unable to attend please email training@wcva.cymru (see our cancellation policy